Regulamin Usługi Konsultacji

1. Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym Regulaminie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące warunków, zasad oraz sposobów świadczenia wobec Ciebie (Klientki/Klienta) Usługi, którą nazwałam Konsultacją Graficzno-Biznesową, a w dalszej części Regulaminu będę ją nazywała po prostu Konsultacją.
 2. Na potrzeby tego Regulaminu będę nazywała siebie Organizatorką, a Ciebie będę zwała Klientką/Klientem.
 3. Organizatorką jestem ja sama i działam w ramach własnej działalności gospodarczej:
  LazyKiwi Sylwia Ptak, 32-020 Wieliczka, ul. Mietniowska 26, NIP 6832099727.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konsultacji

 1. Abyś mógł/mogła skorzystać z Usługi Konsultacji, potrzebujesz stałego dostępu do sieci internetowej lub telefonicznej, w zależności od wybranego przez Ciebie Formatu. Potrzebujesz również sprzęt elektroniczny (komputer, tablet, telefon z dowolnym systemem np. Windows, MacOS, Linux (komputer), Windows, Android, iOS (telefon/tablet).
 2. Umowę o świadczenie Usług Konsultacji zawierasz bezpośrednio ze mną, czyli z Organizatorką.
 3. Aby móc zakupić Usługę Konsultacji, musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawny, czyli być osobą pełnoletnią. Osobom poniżej 18. r. ż. nie świadczę Usług Konsultacji.
 4. To Ty, jako klientka/klient, jesteś odpowiedzialna_ny za zapłatę za Usługę Konsultacji.
 5. Poprzez złożenie zamówienia na Usługę Konsultacji potwierdzasz, że zapoznałaś_łeś się w całości z zasadami i sposobem świadczenia przeze mnie Usługi Konsultacji.
 6. Jako Organizatorka natychmiast po zawarciu Umowy o przeprowadzenie Usług Konsultacji potwierdzam jej zawarcie i udostępniam jej treść pod postacią niniejszego Regulaminu.

3. Przedmiot umowy

 1. Organizatorka, czyli ja, zobowiązuję się przeprowadzić Usługę Konsultacji w uzgodnionym wspólnie z Klientką/Klientem terminie oraz formacie.
 2. Usługa Konsultacji polega na skonsultowaniu ze mną dowolnych zagadnień merytorycznych z zakresu komunikacji wizualnej w biznesie, projektowania graficznego, marketingu.
 3. Umowę zawieram z Tobą na czas realizacji Usługi Konsultacji.
 4. Usługę Konsultacji możesz zrealizować przez 3 miesiące (90 dni) w przypadku pakietu Standard oraz przez 6 miesięcy (180 dni) w przypadku pakietów wielogodzinnych, od dnia zakupienia Usługi, czyli od dnia, w którym zostanie opłacona faktura pro forma. Jeśli nie uda Ci się skorzystać z Konsultacji w tym terminie, umowa wygasa, a Tobie jako Klientce/Klientowi przysługuje prawo zwrotu środków pieniężnych za niewykorzystaną usługę w całości lub częściowo.
 5. Usługa Konsultacji jest płatna i jej wysokość widnieje na stronie internetowej www.lazykiwi.pl w zakładce Konsultacje. Jest to cena netto, do której doliczam podatek VAT w wysokości 23%.

4. Przebieg Usługi Konsultacji

 1. Chęć wzięcia udziału w Konsultacji zgłaszasz poprzez formularz online, który znajdziesz na stronie www.lazykiwi.pl/konsultacje. Zawiera on w sobie takie informacje, jak:

  1. wybór rodzaju konsultacji;
  2. wybór terminu konsultacji;
  3. pole na wpisanie Twojego imienia;
  4. pole do wpisania Twojego adresu email i (opcjonalnie) numeru telefonu;
  5. pole pozwalające Ci na opisanie zagadnień i problemów, jakie potrzebujesz omówić.
 2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz automatyczną wiadomość informującą o rezerwacji wybranego przez Ciebie terminu konsultacji.  Zostaniesz poproszona_y o podanie danych do rozliczenia, które znajdą się na fakturze. Fakturę prześlę w osobnej wiadomości email.

 3. Po opłaceniu przez Ciebie faktury pro forma, skontaktuję się z Tobą w przeciągu 2 dni roboczych, aby wspólnie uzgodnić format przeprowadzenia Konsultacji. Ustalimy również zagadnienia, jakie omówimy już podczas Konsultacji.

 4. Konsultacje przeprowadzam w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy, w godzinach od 10:00 do 16:00. Jest również możliwość wybrania innego terminu i o innej porze po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze mną. Nie przeprowadzam Konsultacji w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

 5. Podstawowa Konsultacja trwa 60 minut. Dostępne są również pakiety, które mogą wydłużyć pojedynczą Konsultację lub umożliwić odbycie kilku 60-minutowych Konsultacji.

 6. Jeśli Konsultacje skończymy 5-10 minut przed czasem, to nic się nie dzieje. Jeśli natomiast tego czasu zostanie więcej, to jest możliwość umówienia się na dodatkowe mini konsultacje w innym terminie i wykorzystanie tej reszty czasu na omówienie nowego problemu. W takim przypadku nie będę pobierała dodatkowej zapłaty.

 7. Jeśli Konsultacje przedłużą się o 5-10 minut to nic się nie dzieje, cena nie rośnie. Jeśli natomiast rozmowa przedłuży się o kolejne 15-30 i więcej minut, to za każdy rozpoczęty kwadrans naliczę 25% podstawowej ceny za pojedynczą konsultację.

 8. Konsultacje odbywają się w takich formatach, jak:

  1. wideokonferencje, online, mogą być z wideo plus dźwiękiem jak i samym dźwiękiem, jeśli nie masz możliwości skorzystania z kamery. Programy: Google Meets, Skype, Messenger;
  2. rozmowy telefoniczne;
  3. czat. Programy: Google Meets, Skype, Messenger, Instagram Direct.

  Format konsultacji wybiera Klientka/Klient.
  Jest również możliwość nagrania spotkania Konsultacji do późniejszego ponownego odtwarzania. W tym wypadku zalecam aplikację Skype lub rozmowę telefoniczną.

 9. Jako Organizatorka, zobowiązuję się do zorganizowania Usługi Konsultacji w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia wypełnienia przez Ciebie formularza na stronie www.lazykiwi.pl/konsultacje oraz opłacenia faktury pro forma za Usługę.

5. Zasady komunikacji

 1. Wszelkie informacje będę kierowała do Ciebie na adres mailowy, który podałaś_łeś w formularzu na stronie www.lazykiwi.pl/konsultacje przy zapisywaniu się na Konsultacje.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z Konsultacjami pisz do mnie na adres: kontakt@lazykiwi.pl.
 3. Wszelkie reklamacje w zakresie Usługi Konsultacji również kieruj do mnie na adres mailowy: kontakt@lazykiwi.pl. Rozpatrzę je w terminie 14 dni od ich otrzymania.

6. Rozwiązanie umowy

 1. Jako Klientka/Klient masz prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, ale z zastrzeżeniem, że Usługa Konsultacji nie została jeszcze wykonana.

 2. Nie możesz odstąpić od Umowy w momencie, w którym Usługa Konsultacji już się odbyła we wskazanych przez Ciebie terminie.

 3. W momencie, w którym udstąpisz od Umowy i zrezygnujesz z Usługi Konsultacji zanim ta się odbędzie, zwrócę Ci otrzymane środki pieniężne nie później niż w ciągu 14 dni od Twojego odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonam na Twoje konto bankowe, z którego została opłacona Usługa Konsultacji.

 4. Odstąpienie od Umowy możesz zgłosić w formie wiadomości email na adres: kontakt@lazykiwi.pl.

 5. Jako Organizatorka, mam prawo odstąpić od Umowy w wypadku:

  1. braku kontaktu z Tobą, czyli Klientką/Klientem przez okres dłuższy niż 30 dni;
  2. nieuregulowania płatności, czyli opłacenia faktury pro forma przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

  W razie rozwiązania Umowy z winy Klientki/Klienta, nie mam obowiązku ewentualnego zwrotu płatności wykonanych w celu opłacenia faktury pro forma.

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Jako Klientka/Klient wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Usługi Konsultacji na mocy niniejszej Umowy.
 2. Dotyczy to takich danych, które mogą znaleźć się na fakturze, w wiadomościach mailowych wymienianych pomiędzy Tobą, a mną, czyli Organizatorką m. in.: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, nazwy firmy, adresu firmowego, NIP.

8. Postanowienia końcowe

 1. Jako Klientka/Klient oświadczasz i zapewniasz, że masz pełną zdolność do czynności prawnych i jesteś uprawniona_ny do zawarcia Umowy w imieniu własnym.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.