Polityka Prywatności oraz Ciasteczka (Cookies)

1. Informacje ogólne

 1. Administratorką strony www.lazykiwi.pl jestem ja, Sylwia Ptak i prowadzę działalność gospodarczą LazyKiwi Sylwia Ptak, 32-020 Wieliczka, ul. Mietniowska 26, Polska, NIP 6832099727.
 2. Jednocześnie jestem również Administratorką Danych Osobowych, czyli to do mnie należy zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, pisz do mnie na adres kontakt@lazykiwi.pl.

2. RODO

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli uważasz, że nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinnaś_nieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę wtedy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie (w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. pliku .pdf lub .txt) dane osobowe, które dostarczyłaś_eś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO. Pamiętaj, że możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Pisz do mnie na adres kontakt@lazykiwi.pl.

3. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy dostarczaniu Ci produktów elektronicznych. Chodzi o następujące podmioty:

 • hostingodawca LH.pl (na serwerze, na którym postawiona jest strona internetowa www.lazykiwi.pl oraz funkcjonuje skrzynka mailowa, przechowywane są Twoje dane osobowe);
 • wtyczka Booklyw systemie WordPress (w ramach rezerwacji terminu usługi dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych);
 • dostawca systemu mailingowego MailerLite (w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych);
 • program, w którym wystawiam ręcznie faktury tj. Adobe InDesign (w ramach tego programu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury);
 • program do tworzenia notatek Notion (w programie tym tworzę notatki, z pomocą których monitoruję postępy w świadczonych usługach i płatnościach; w tych notatkach mogą się znaleźć Twoje dane osobowe);
 • biuro rachunkowe Magdalena Borowska (biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych);
 • dostawcy chmur obliczeniowych: Dysk Google oraz Dropbox (w celu przechowywania plików w chmurze, w ramach której mogą być przechowywane również pliki zawierające Twoje dane osobowe);
 • korespondencja wykonywana za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, Instagram (w ramach wymiany wiadomości prywatnych może dochodzić do przetwarzania Twoich danych osobowych).

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na korzystanie przeze mnie z systemu MailerLite, chmur obliczeniowych Dysku Google i Dropbox, systemu do sporządzania notatek Notion i programu, w którym składam faktury Adobe InDesign, mediów społecznościowych, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

5. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Korespondencja

Przetwarzane dane: imię, adres email oraz wszelkie dane zawarte w treści wiadomości (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt).

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu.

Okres przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie określić, kiedy zostanie usunięta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje uprawnienia: Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś_eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter

Przetwarzane dane: imię oraz adres email (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter).

Cel przetwarzania: przesyłanie wiadomości email w ramach mojego newslettera. Wykorzystuję system mailingowy śledzący Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadam informacje, które wiadomości otworzyłaś_eś, w ramach których wiadomości kliknęłaś_ąłeś w linki itp.

Okres przetwarzania: czas świadczenia usługi newslettera, a także czas po Twoim wypisaniu się z niego ze względu na ewentualną możliwość, że w przyszłości będę musiała wykazać, że przeszłości udzieliłaś_łeś mi zgody na otrzymywanie newslettera.

Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoje uprawnienia: W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną (kontakt@lazykiwi.pl). Możesz sprostować swoje dane lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uwagi na mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) nie usunę Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby mi ewentualne wykazanie w przyszłości faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Komentarze na blogu

Przetwarzane dane: imię, adres email, link do witryny (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by opublikować komentarz na moim blogu).

Cel przetwarzania: opublikowanie komentarza na blogu.

Okres przetwarzania: dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie konkretnego komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Podstawa prawna: podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO) wynikająca z dodania komentarza. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę LH.pl.

Twoje uprawnienia: W każdej chwili możesz poprosić o usunięcie konkretnych komentarzy kontaktując się ze mną — pisz na kontakt@lazykiwi.pl. Możesz również poprosić o sprostowanie swoich danych lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Usługi online (konsultacje, audyty, sprzedaż produktów elektronicznych)

Przetwarzane dane: dane niezbędne do realizacji usługi/zamówienia: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorczyń_ców także dane firmy, numer NIP (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi online).

Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez korespondencję email, wystawienia faktury i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej, cele archiwalne oraz marketing bezpośredni własnych usług i produktów.

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji usługi/zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych np. w celu identyfikacji klientki_ta powracającego, a także w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Podstawa prawna: wykonanie umowy zawieranej poprzez korespondencję email (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje uprawnienia: w przypadku danych o usługach/zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

6. Ciasteczka (Cookies)

Ciasteczka to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, telefonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Strona wykorzystuje ciasteczka do zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strony lazykiwi.pl. Są to ciasteczka sesyjne, czyli tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Możesz nie zgodzić się na zapisywanie ciasteczek. Zapis ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje jak to zrobić znajdziesz na stronach pomocy swojej przeglądarki. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi ciasteczek może powodować trudności w korzystaniu z wielu stron internetowych, które je stosują.

Logi serwera

Korzystanie ze strony www.lazykiwi.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona (www.lh.pl). Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Google Analytics

Ciasteczka są również wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics, firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Ich celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Zbierane dane są danymi osobowymi, ale nie dają możliwości Twojej identyfikacji. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Google Analytics to w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach mojego serwisu, czas spędzony na jego podstronach, źródło, z którego przechodzisz do strony itp. W ramach Google Analytics korzystam również z Funkcji Reklamowych takich jak raporty demograficzne i zainteresowań, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowałam w kodzie mojej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Pamiętaj, że jeśli jakiekolwiek podane przeze mnie informacje dotyczące Polityki Prywatności czy Ciasteczek (Cookies) są niejasne, to pisz do mnie na kontakt@lazykiwi.pl i postaram się wyjaśnić “po ludzku”, o co w tym chodzi 👍

Skontaktuj się ze mną!

kontakt@lazykiwi.pl